Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

svetovalna

Šolska svetovalna služba pomaga pri dogovorih, sodelovanju in razvojnem delu. Daje pobude in svetuje. Namenjena je učencem, staršem, učiteljem, vodstvu šole in zunanjim sodelavcem. Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev.

Področja dela svetovalne službe so zelo široka in zajemajo šolsko kulturo, vzgojo, klimo, red, proces šolanja in skrb za telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj učencev. Z zaposlenimi v šolski svetovalni službi se učenci in starši srečajo ob različnih priložnostih, lahko pa informacije, pomoč ali nasvet pri zaposlenih poiščejo tudi sami.

Na šoli so zaposlene tri svetovalne delavke, pedagoginje Polona Župevc, Manuela Štefane in Andreja Blazina, zadnji dve v manjšem deležu zaposlitve.

V okviru svetovalne službe deluje tudi specialna pedagoginja Eva Pančur, ki izvaja ure dodatne strokovne pomoči za učence in vodi aktiv učiteljev dodatne strokovne pomoči. Dodatno strokovno pomoč nudita še specialni pedagoginji z OŠ Pod goro. Nekaj ur na naši šoli poučujeta še socialna pedagoginja z OŠ Pod goro in mobilna logopedinja. Ure učne pomoči izvajajo učitelji.

Dostopnost